Loading, please wait ...
MESSAGE
 

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „OP“) pro vydávání a užívání bezkontaktních čipových karet určených pro odbavení ve vozidlech Technických služeb Havlíčkův Brod

Technické služby Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, zapsaná v obchodním rejstříku a vedený Krajským soudem, se sídlem Na Valech 3523, 5801 Havlíčkův Brod, IČ: 701 88 041 (dále také jako „dopravcem nebo TSHB“), pro prodej časových jízdních kuponů - prostřednictvím on-line obchodu umístěného na webových stránkách [https://eshop.tshb.cz/] (dále jen „webové stránky“)

Čl. 1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto OP upravují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi TSHB a zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu TSHB (dále jen „smlouva“).
 2. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí smlouvy, která na tyto OP odkazuje.
 3. Ustanovení OP mají přednost před dispozitivními ujednáními obecně závazných předpisů, především občanského zákoníku.
 4. Znění OP může TSHB měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.
 5. TSHB je podnikatelem (příspěvkovou organizací), osobou, která při uzavírání smlouvy a plnění z této smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 6. Zákazník Cestující - spotřebitel (dále jen „spotřebitel“) je podle § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Je-li spotřebitel cestující, řídí se vztahy neupravené OP občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění.

Čl. 2. Smlouva

 1. Webové stránky obsahují všechny povinně sdělované informace pro spotřebitele dle § 1811 odst. 2 občanského zákoníku a dle § 11a a § 12 zákona o ochraně spotřebitele. Těmito informacemi jsou: obchodní firma, IČ, sídlo, telefonní číslo a adresa elektronické pošty dopravce; cena; způsob platby; způsob dodání; údaje o právech z vadného plnění. Spotřebitel prohlašuje, že se seznámil se všemi těmito informacemi.
 2. Návrhem na uzavření smlouvy je odeslání objednávky zákazníkem (dále také jako „objednávka“) přes webové stránky prostřednictvím e-shopu.
 3. Veškeré objednávky jsou závazné.
 4. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s OP, možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem, možnostmi odstoupení od smlouvy a ustanoveními o ochraně osobních údajů.
 5. Objednávka obsahuje informace o objednávané službě, ceně a způsobu její úhrady.
 6. Před odesláním objednávky má zákazník možnost zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky vložil.
 7. Objednávka je zákazníkem odeslána kliknutím na tlačítko „Zaplatit“.
 8. Po obdržení objednávky je zákazníkovi potvrzeno elektronickou poštou na elektronickou adresu zákazníka, kterou zákazník uvedl při registraci uživatelského účtu (nebo později změněnou), nebo uvedenou v objednávce.
 9. Smlouva mezi TSHB a zákazníkem je uzavřena doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptací), zaslané elektronickou poštou na elektronickou adresu zákazníka.
 10. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 11. V případě, že se mezi odesláním objednávky a doručením o potvrzení jejího přijetí, změní cena zákazníkem vybraného kuponu, platí vždy cena uvedená v objednávce.

Čl. 3. Cena, dodací podmínky a platební podmínky

 1. Ceny za dobíjení karty jsou uvedeny na webových stránkách včetně daně z přidané hodnoty.
 2. V případě změny příslušného právního předpisu upravujícího výši daně z přidané hodnoty, případně daňovou povinnost vůbec, bude TSHB upravena daň v souladu s platným právním předpisem.
 3. Platba ceny zákazníkem může být provedena následujícími způsoby:
  1. platba platební kartou
 1. Dobití karty se propíše na kartu do dvou hodin od provedení platby

 

Čl. 4. Práva a povinnosti při vadném plnění

 1. Zákazník má při vadném plnění následující práva a povinnosti:
  1.  TSHB odpovídají, že čipová karta bude dobita v ujednaném množství, kredit bude platný až do vypotřebování finančních prostředků vložených prostřednictvím e-shopu a bude platný na všech linkách a všech vozidlech provozovaných TSHB,
  2. zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy
  3. zákazník se přesvědčí, že dobití čipové karty proběhlo bez závad bez zbytečného odkladu.
  4. je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, nebo odstoupením od smlouvy,
 2. Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník na předprodeji TSHB na adrese Na Valech 3523, 58001 Havlíčkův Brod.
 3. Za okamžik uplatnění vady se považuje okamžik, kdy TSHB obdrželi od zákazníka podnět k reklamaci.

Čl. 5. Reklamační řád

 1. Reklamaci lze uplatnit zasláním písemné reklamace na adresu Technické služby, Na Valech 3523 – Informační kancelář MHD, 58001 Havlíčkův Brod
 2. Reklamaci lze uplatnit i prostřednictvím e-mailu, který zákazník zašle na emailovou adresu jruzickova@tshb.cz
 3. Zákazník je povinen v reklamaci uvést své jméno a příjmení, adresu, telefonický a emailový kontakt, pokud jej vlastní.
 4. V případě, že zákazník požaduje zasílání informací o reklamaci na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.
 5. TSHB neodpovídají za nedoručení emailové zprávy do schránky TSHB, případně za ztrátu reklamace prostřednictvím pošty, tj. nedoručení obyčejné poštovní zásilky.
 6. Příjem reklamace TSHB potvrdí písemně formou e-mailu.
 7. Zákazník je v reklamaci povinen popsat závady na zboží a sdělit, zda považuje vadu za podstatné či nepodstatné porušení smlouvy a v návaznosti na to, je povinen zvolit si své právo dle výše uvedeného článku.
 8. Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů.
 9. V případě, že je zákazník spotřebitelem, rozhodne TSHB nebo jím pověřený pracovník o reklamaci ihned, ve složitých případech do pěti pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se TSHB se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 10. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že TSHB neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace.
 11. TSHB jsou povinny si vyžádat doplnění podkladů od zákazníka bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozví.
 12. Lhůta pro vyřízení reklamace je od vyžádání podkladů pozastavena až do jejich dodání.
 13. Zákazník je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem v rámci OP ještě před objednáním kuponu. Uzavřením smlouvy vyjadřuje zákazník souhlas s tímto Reklamačním řádem.

Čl. 6. Poučení cestujícího

 1. Cestující prohlašuje, že se již před uzavřením smlouvy v internetovém obchodě v OP seznámil s veškerými údaji, které mu je TSHB na základě občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele povinen sdělit.
 2. TSHB v souladu se svými zákonnými povinnostmi informují spotřebitele, že nemá v případě distančního způsobu prodeje a v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez jakékoliv sankce a bez uvedení důvodu, a to do 14 dnů od dobití čipové karty , jelikož jde o plnění uvedené v ustanovení § 1840 písm. h) občanského zákoníku, a proto se na něj ustanovení § 1829 občanského zákoníku nevztahuje.

Čl. 7. Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje, které zákazník poskytuje TSHB ke zpracování při objednávce nebo při registraci uživatelského účtu, jsou nařízení EP a rady EU č. 2016/679 GDPR .
 2. TSHB zpracovávají tyto údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, (daňové) identifikační číslo, e-mail, telefon, číslo platební karty, číslo účtu (dále jen jako „osobní údaje“).
 3. Osobní údaje mohou být zpracovány i třetí osobou, a to zejména finanční institucí, která pro TSHB zajišťuje službu platební brány a subjektem, který pro TSHB zajišťuje servis odbavovacích terminálů v autobusech MHD.
 4. Bližší informace o zpracování osobních údajů a o souvisejících právech a povinnostech jsou dostupné na webové stránce https://www.tshb.cz/gdpr/.
 5. Zákazník je povinen uvádět vždy pravdivé a úplné osobní údaje a je povinen TSHB v přiměřené době informovat o změně osobních údajů.
 6. Zákazník souhlasí s ukládáním „cookies“ na pevném disku jeho počítače, které usnadňují rozlišování jednotlivých uživatelů e-shopu.
 7. TSHB si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě.
 8. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Na žádost zákazníka podnikne TSHB veškeré finančně přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného zákazníka.
 9. Používáním internetového obchodu souhlasí zákazník se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasí s výše uvedenými pravidly.

 

Čl. 8. Ostatní ujednání

 1. Vyřizování stížností zákazníka zajišťuje TSHB prostřednictvím elektronické adresy ts@tshb.cz. jruzickova@tshb.cz Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašlou TSHB na elektronickou adresu zákazníka.
 2. Tyto OP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách TSHB, v den uzavření smlouvy. Objednávka je po svém potvrzení uzavřenou smlouvou mezi zákazníkem a TSHB archivována za účelem jejího splnění.
 3. Momentem uzavření smlouvy zákazník přijímá veškerá ustanovení OP ve znění platném v den akceptace objednávky TSHB včetně ceny objednaného kuponu uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 4. Náklady na uplatnění práv, plynoucích ze závazkového právního vztahu, založeného smlouvou mezi TSHB a zákazníkem, nese každá ze smluvních stran v plném rozsahu sama.
 5. Zákazník není oprávněn bez souhlasu dopravce postoupit svou pohledávku vůči TSHB vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
 6. Veškeré informace publikované v internetovém obchodě [https://eshop.tshb.cz/] jsou chráněny autorským zákonem a jakákoli jeho část nesmí být kopírována a zpřístupněna dalším osobám bez předchozího písemného souhlasu TSHB.
 7. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

  Česká obchodní inspekce

  Ústřední inspektorát – oddělení ADR

  Gorazdova 1969/24

  120 00 Praha 2

   

  Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

 8. Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 8 .2023

 

Tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Zjistěte více zde.